0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

NGHIỆM THU BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRẠM QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

Dưới sự chứng kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình, nhà thầu đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống quan trắc khí thải tự động và truyền dữ liệu cho Nhà máy sản xuất Amonium Nitrate - Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO.

Hệ thống quan trắc gồm các thông số NH3, bụi, lưu lượng khí thỉa, nhiệt độ và truyền dữ liệu liên tục về Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình.