So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Tin tức


 • Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

  Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

  Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường
  Nội dung dưới đây so sánh điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa.
  Điều kiện đầu tư kinh doanh trước khi đơn giản hóa
  I. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường
  Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường phải có đủ các điều kiện sau đây:
  1. Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp trong đó có hoạt động quan trắc môi trường.
  2. Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động quan trắc hiện trường theo quy định sau đây:
  a) Người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ từ đại học trở lên;
  b) Có đủ số lượng người thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo các thành phần môi trườngthông số quan trắc đề nghị chứng nhận;
  c) Phải có người trực tiếp phụ trách đội quan trắc tại hiện trường có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về môi trường, hóa học, sinh học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường;
  d) Người thực hiện quan trắc tại hiện trường tối thiểu phải có trình độ sơ cấp tương ứng với ngạch quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường. Trong đó, số người có trình độ sơ cấp chiếm không quá 30% đội ngũ người thực hiện quan trắc tại hiện trường.
  3. Có đủ điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo quy định sau đây:
  a) Có các trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm, phân tích mẫu tại hiện trường các thông số quan trắc môi trường của các thành phần môi trường đề nghị chứng nhận bảo đảm độ chính xác và theo đúng phương pháp do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.
  b) Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của nhà sản xuất;
  c) Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm, phân tích mẫu tại hiện trường;
  d) Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ và an toàn lao động cho người lao động khi thực hiện nhiệm vụ quan trắc tại hiện trường;
  đ) Có trụ sở làm việc và đủ diện tích đặc thù để bảo đảm chất lượng công tác quan trắc tại hiện trường và quản lý số liệu, kết quả quan trắc.
  II. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường
  Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường phải có đủ các điều kiện theo quy định sau đây:
  1. Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp trong đó có hoạt động quan trắc môi trường.
  2. Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động phân tích môi trường theo quy định sau đây:
  a) Người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ từ đại học trở lên;
  b) Có đủ số lượng người thực hiện hoạt động phân tích môi trường theo các thành phần môi trường và thông số phân tích đề nghị chứng nhận;
  c) Người quản lý phòng thí nghiệm phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và phải có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ đại học, 03 năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ Thạc sỹ, 02 năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ Tiến sỹ trong lĩnh vực phân tích môi trường;
  d) Trưởng nhóm phân tích môi trường tối thiểu phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ và có tối thiểu 18 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích môi trường đề nghị chứng nhận hoặc có khả năng sử dụng thành thạo tối thiểu một thiết bị chuyên sâu của phòng thí nghiệm;
  đ) Người phụ trách bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ và phải có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích môi trường;
  e) Người thực hiện phân tích tại phòng thí nghiệm, trừ người quản lý phòng thí nghiệm, trưởng nhóm phân tích và người phụ trách bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng, phải có trình độ trung cấp trở lên, được đào tạo trong lĩnh vực phân tích môi trường đề nghị chứng nhận.
  3. Có đủ điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động phân tích môi trường theo quy định sau đây:
  a) Có trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc xử lý mẫu, phân tích các thông số môi trường của các thành phần môi trường đề nghị chứng nhận bảo đảm độ chính xác và theo đúng phương pháp phân tích do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định;
  b) Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị phân tích theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất;
  c) Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị phân tích môi trường;
  d) Có đầy đủ các phương tiện bảo hộ và an toàn lao động cho người thực hiện nhiệm vụ phân tích môi trường;
  đ) Có quy trình bảo quản, sử dụng hóa chất, các chuẩn đo, các mẫu chuẩn và xử lý, lưu mẫu phân tích theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất;
  e) Có trụ sở làm việc, đủ diện tích đặc thù để bảo đảm chất lượng công tác phân tích môi trường và phải bảo đảm duy trì tốt điều kiện môi trường phòng thí nghiệm (về ánh sáng, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ, vô trùng, chế độ thông gió) theo yêu cầu của phép phân tích do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc yêu cầu của nhà sản xuất;
  g) Có các biện pháp bảo đảm vệ sinh công nghiệp, an toàn phòng cháy, chữa cháy và tuân thủ nghiêm ngặt việc thu gom, quản lý và xử lý chất thải phòng thí nghiệm theo đúng quy định của pháp luật.

  Điều kiện đầu tư kinh doanh sau khi đơn giản hóa
  I. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường

  Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường phải có đủ các điều kiện sau đây:
  1. Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp
  2. Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động quan trắc hiện trường theo quy định sau đây:
  b) Có đủ số lượng người thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo các thành phần môi trường và thông số quan trắc đề nghị chứng nhận;
  c) Phải có người trực tiếp phụ trách đội quan trắc tại hiện trường có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về môi trường, hóa học, sinh học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường;
  d) Người thực hiện quan trắc tại hiện trường tối thiểu phải có trình độ sơ cấp tương ứng với ngạch quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường. Trong đó, số người có trình độ sơ cấp chiếm không quá 30% đội ngũ người thực hiện quan trắc tại hiện trường.
  3. Có đủ điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo quy định sau đây:
  a) Có các trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm, phân tích mẫu tại hiện trường các thông số quan trắc môi trường của các thành phần môi trường đề nghị chứng nhận bảo đảm độ chính xác và theo đúng phương pháp do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định;
  b) Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của nhà sản xuất;
  c) Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm, phân tích mẫu tại hiện trường;
  đ) Có trụ sở làm việc và đủ diện tích đặc thù để bảo đảm chất lượng công tác quan trắc tại hiện trường.
  4. Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm phù hợp với lĩnh vực môi trường được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.
  II. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường
  Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường phải có đủ các điều kiện theo quy định sau đây:
  1. Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.
  2. Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động phân tích môi trường theo quy định sau đây:
  b) Có đủ số lượng người thực hiện hoạt động phân tích môi trường theo các thành phần môi trường và thông số phân tích đề nghị chứng nhận;
  c) Người quản lý phòng thí nghiệm phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và phải có tối thiểu 04 (bốn) năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ đại học, 03 (ba) năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ Thạc sỹ, 01 (một) năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ Tiến sỹ trong lĩnh vực phân tích môi trường;
  d) Trưởng nhóm phân tích môi trường tối thiểu phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ và có tối thiểu 18 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích môi trường đề nghị chứng nhận hoặc có khả năng sử dụng thành thạo tối thiểu một thiết bị chuyên sâu của phòng thí nghiệm;
  đ) Người phụ trách bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ và phải có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích môi trường;
  e) Người thực hiện phân tích tại phòng thí nghiệm, trừ người quản lý phòng thí nghiệm, trưởng nhóm phân tích và người phụ trách bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng, phải có trình độ trung cấp trở lên, được đào tạo trong lĩnh vực phân tích môi trường đề nghị chứng nhận.
  3. Có đủ điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động phân tích môi trường theo quy định sau đây:
  a) Có trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc xử lý mẫu, phân tích các thông số môi trường của các thành phần môi trường đề nghị chứng nhận bảo đảm độ chính xác và theo đúng phương pháp phân tích do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định;
  b) Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị phân tích theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất;
  c) Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị phân tích môi trường;
  đ) Có quy trình bảo quản, sử dụng hóa chất, các chuẩn đo, các mẫu chuẩn và xử lý, lưu mẫu phân tích theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất;
  e) Có trụ sở, diện tích làm việc để thực hiện hoạt động phân tích môi trường và phải bảo đảm duy trì tốt điều kiện môi trường phòng thí nghiệm (về ánh sáng, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ, vô trùng, chế độ thông gió) theo yêu cầu của phép phân tích do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc yêu cầu của nhà sản xuất;
  g) Có biện pháp bảo vệ môi trường và tuân thủ nghiêm ngặt việc quản lý, thu gom và xử lý chất thải phòng thí nghiệm theo đúng quy định của pháp luật.
  4. Có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm phù hợp với lĩnh vực môi trường được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.
  Văn bản quy định điều kiện đầu tư kinh doanh sau khi đơn giản hóa
  - Khoản 1, 2 Điều 4 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP (Bổ sung Khoản 4 Điều 8, Bổ sung Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 127/2014/NĐ-CP);
  - Điều 3 Nghị định số 136/2018/NĐ-CP
   

  Công Ty Cổ Phần VITES tự hào sở hữu đội ngũ cán bộ là các thạc sỹ, kỹ sư trẻ, năng động, am hiểu ứng dụng, kinh nghiệm trong tư vấn, lắp đặt các hệ thống quan trắc tự động nước thải, nước mặt, nước cấp, hệ thống giám sát khí thải ống khói nhà máy, hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn, hệ thống thiết bị đo lường trong phòng thí nghiệm hóa lý, sinh học, môi trường, các thiết bị y tế và xây dụng hệ thống xử lý nước thải...
  Để được tư vấn xây dựng một trạm quan trắc tự động, liên tục áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất, quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0845566899 - 02463267889 để được tư vấn miễn phí.
 • Thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục

  Thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục

  Thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục
  Ngày 15/6/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 3178/BTNMT-TCMT gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục.


   
  Theo đó, từ ngày 16 tháng 4 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1729/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc thực hiện truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục và giao Tổng cục Môi trường thực hiện chuyển giao phần mềm Envisoft để hỗ trợ địa phương quản lý và truyền nhận số liệu quan trắc tự động.
   
  Qua hơn một năm triển khai thực hiện, các Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận phần mềm, thực hiện kết nối số liệu quan trắc tự động liên tục về Bộ Tài nguyên và Môi trường và đã có gần một nghìn trạm quan trắc tự động trên cả nước thực hiện việc kết nối này. Bước đầu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố chỉ số chất lượng môi trường không khí xung quanh trên ứng dụng bằng nền tảng di động. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục nâng cấp phần mềm EnviSoft và ứng dụng này để sử dụng thống nhất trong cả nước.

   
  Để thực hiện tốt công tác quản lý thống nhất số liệu trên phạm vi toàn quốc, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện các công việc sau:
   
  Thứ nhất, Tiếp tục rà soát, đôn đốc các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện lắp đặt, truyền số liệu quan trắc tự động theo quy định của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường. Đặc biệt, đối với các cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn thuộc đối tượng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật, phải thực hiện nghiêm túc việc truyền số liệu quan trắc tự động, liên tục trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi. Đồng thời, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động, phối hợp và thực hiện việc truyền số liệu quan trắc nêu trên về Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường để cùng theo dõi, quản lý.
   
  Thứ hai, tiếp tục thực hiện đầu tư, lắp đặt các Trạm quan trắc môi trường xung quanh theo quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường địa phương phục vụ thông tin đến cộng đồng; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kết nối và truyền dẫn số liệu quan trắc tự động chất lượng môi trường xung quanh về Bộ Tài nguyên và Môi trường; kiểm soát chất lượng và chịu trách nhiệm về chất lượng của số liệu quan trắc tự động được truyền về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
   
  Thứ ba, thực hiện công bố chất lượng môi trường trên địa bàn địa phương theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân các tỉnh có thể sử dụng ứng dụng trên nền tảng di động của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc trên website của địa phương, trên phương tiện thông tin đại chúng.
   
  Theo văn bản, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường (đầu mối là Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc) hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cho các địa phương đảm bảo theo quy định.
 • Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải cho Công ty TNHH Bao bì Tân Kim Cương

  Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải cho Công ty TNHH Bao bì Tân Kim Cương

  Hoàn thành Hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hưng Yên.
  Tên dự án: Cung cấp Hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hưng Yên
  Thời gian thực hiện: 02/08/2019 đến 30/11/2019
   
   
   
 • Cung cấp hệ thống nước ngầm cho Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood

  Cung cấp hệ thống nước ngầm cho Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood

  Cung cấp và lắp đặt Hệ thống quan trắc nước ngầm tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên
  Tên dự án: Cung cấp lắp đặt 04 hệ thống nước ngầm tự động và truyền dữ liệu về Sở TNMT tỉnh Hưng Yên cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood
  Thời gian thực hiện: Từ 16/12/2019

   

Sản phẩm


 • Thiết bị quan trắc nước thải tự động (online)

  Thiết bị quan trắc nước thải tự động (online)

  Thiết bị quan trắc nước thải tự động (online) được thiết kế đáp ứng nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường.
 • Thiết bị đo chất lượng nước (biển) đa chỉ tiêu Manta EUREKA

  Thiết bị đo chất lượng nước (biển) đa chỉ tiêu Manta EUREKA

  Có thể sử dụng với mục đích quan trắc nhanh nước mặt, nước biển hoặc quan trắc tự động với phao quan trắc
  Số lượng chỉ tiêu tích hợp trong đầu đo lên tới 11: pH, nhiệt độ, ORP, DO, độ đục, độ dẫn, độ muối, TDS, Chlorophyll A, vật liệu cấu tạo vỏ bằng Titan (nguyên lý huỳnh quang), Amoni (điện cực chọn lọc ion), Nitrate (điện cực chọn lọc Ion).
  Cổng giao tiếp: RS-232, SDI-12, USB hoặc Bluetooth
  Bộ nhớ: > 1,000,000 giá trị ghi
 • Thiết bị quan trắc không khí online

  Thiết bị quan trắc không khí online

  Thiết bị quan trắc không khí xung quanh online
  Model: Scentinal SL50
  Hãng sản xuất:  SCENTROID
  Quan trắc không khí online trong môi trường xung quanh: PM1; PM10; PM2,5; O3; CO; SO2; NO2
  Thiết kế linh hoạt tùy chỉnh, dạng modul, cho phép tích hợp tối đa 20 sensor.
  Không gian yêu cầu nhỏ gọn
  Lưu trữ giữ liệu và truyền dữ liệu thông minh: Tích hợp thẻ nhớ SD lưu giữ liệu.
  Kết nối GPRS với Scentroid Cloud Server: Dữ liệu quan trắc được lưu trữ trên một máy chủ dựa trên đám mây an toàn cho phép truy cập từ xa qua bất kỳ máy tính dựa trên internet.
  Dữ liệu được mã hóa để bảo mật tối đa.
  Người dùng được cấp một mật khẩu và tên người dùng sẽ xác định mức độ cho phép của họ. Truy cập khai thác đơn giản có thể xem kết quả và tạo báo cáo.
  Quản trị có thể cấu hình lại hệ thống và thiết lập tất cả các tham số.
  Giao diện sử dụng: màn hình cảm ứng 7inch
  Tốc độ lấy mẫu: Có thể điều chỉnh từ 0.5 đến 999 phút
  Bộ nhớ: 64GB (thẻ SD)
  Kết nối: GPRS, LAN
  Kích thước: 40cm x 50cm x 24cm
  Trọng lượng: khoảng 10kg
  Nguồn cấp: 100‐240V 50/60HZ 2A
  Công suất tiêu thụ: 150W
  Thông số kỹ thuật:
  Modul đo bụi PM10; PM2,5 và PM1
  Nguyên lý:  Laser Scattered
  Dải đo: 0 ... 10,000 Particles/Sec 
  Ngưỡng phát hiện thấp nhất: PM1
  Modul đo O3 và NO2:
  Nguyên lý: Sensor điện hóa (EC)
  Dải đo: 0 ... 20 ppm
  Ngưỡng phát hiện thấp nhất: 20ppb
  Độ phân dải: 15ppb
  Modul đo CO:
  Nguyên lý: Sensor điện hóa (EC)
  Dải đo: 0 ... 500 ppm
  Ngưỡng phát hiện thấp nhất: 15ppm
  Độ phân dải: 5ppm
  Modul đo SO2:
  Nguyên lý: Sensor điện hóa (EC)
  Dải đo: 0 ... 2000 ppm
  Ngưỡng phát hiện thấp nhất: 0,5ppm
  Độ phân dải: 0,5ppm
 • Sensor đo DO D34

  Sensor đo DO D34

  Sensor đo DO
  Model: D34
  Hãng sản xuất: Daeyoon-Hàn Quốc
  Ứng dụng: nước thải
  Dải đo: 0~20 mg/L (ppm)
  Dải nhiệt độ: 0~80°C
  Sensor nhiệt độ: PT1000
  Áp suất: tối đa 0.4Mpa
  Vật liệu: PPS
  Cáp tiêu chuẩn 5m
 • Thiết bị đo pH online DWA-2000A

  Thiết bị đo pH online DWA-2000A

  Thiết bị đo pH online
  Hãng sản xuất: Daeyoon-Hàn Quốc
  Model: DWA-2000A
  Dải đo: 0~14pH
  Độ phân dải: 0.01pH
  Độ chính xác: 0,02pH
  Nguồn: 110/240v, 50/60Hz
  Thời gian đáp ứng: 15 giây (90%)
  Tín hiệu ra Analog: Isolated 4-20mA DC
  Channel: Single Channel
  Tín hiệu ra Digital: Không
  Tin hiệu ra Relay: High/Low/Clean
  Hiển thị: Màn hình LCD
  Cấp độ bảo vệ: IP64
  Kích thước: 96mm(W) x 96mm(H) x 125mm(D) – DIN96Size
  Lắp đặt: Panel mount 
 • Máy định vị GPS cầm tay

  Máy định vị GPS cầm tay

  Máy định vị GPS cầm tay
  Hãng: GARMIN - Mỹ,
  Model: GPSMAP 78
  Xuất xứ: Đài Loan
  Cấu hình gồm :
  - Máy thu GPS MAP 78 màn hình màu
  - Cáp kết nối máy tính USB
  - Dây đeo máy, bao đựng máy
  - Tài liệu hướng dẫn sử dụng
  - Có cài sẵn bản đồ Việt Nam.