So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Sản phẩm


  • Hóa chất phân tích nồng độ Nitrate ( NO3-)

    1 CH3COOH
    2 2,6 dimetyl phenol
    3 Na2SO4
    4   NaCl
    5   axit amidosunfonic (NH2SO3H)
    6      SnSO4
    7      H2O2 (Hydroperoxyt)
    8      4-Fluorophenol (FC6H4OH)
    9      1,4 dioxacyclohexan (C4H8O2)
    10    NaOH
    11      Na2SO3
    12    NaHSO4.H2O
    13    KNO3