So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Sản phẩm


 • Hóa chất phân tích nồng độ Nitrate ( NO3-)

  1 CH3COOH
  2 2,6 dimetyl phenol
  3 Na2SO4
  4   NaCl
  5   axit amidosunfonic (NH2SO3H)
  6      SnSO4
  7      H2O2 (Hydroperoxyt)
  8      4-Fluorophenol (FC6H4OH)
  9      1,4 dioxacyclohexan (C4H8O2)
  10    NaOH
  11      Na2SO3
  12    NaHSO4.H2O
  13    KNO3