0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

Cung cấp lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải cho trạm xử lý nước thải Khu nhà xưởng, văn phòng HTM

Hoàn thành lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải cho trạm xử lý nước thải khu nhà xưởng, văn phòng HTM - Hải Thành, Hải Phòng và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng.

Các chỉ tiêu quan trắc: pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni, lưu lượng đàu vào/ đầu ra....

Thời gian thực hiện: tháng 01/2021