0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

Cung cấp lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải cho trạm xử lý nước thải bãi rác Tân Lang Lạng Sơn

Hoàn thành lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải cho trạm xử lý nước thải bãi rác Tân Lang Lạng Sơn và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường Lạng Sơn.

Các chỉ tiêu quan trắc: pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni, lưu lượng đàu vào/ đầu ra....

Thời gian thực hiện: tháng 12/2020