0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

Cung cấp hệ thống quan trắc nước thải cho Công ty CP HTSP May Minh Anh Quốc tế

Hoàn thành lắp đặt Hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường Hưng Yên.

Các chỉ tiêu quan trắc: pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni, màu, lưu lượng....

Thời gian thực hiện: tháng 10/2020