0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

Thông tư 01/2023/TT-BTNMT - BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

Ngày 13/3, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh.

 

Cụ thể, 5 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh được ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BTNMT, bao gồm: QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất; QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất và QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2023.

 

Thông tư cũng nêu rõ, đối với các nhiệm vụ, dự án đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ đã được phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành có nội dung đánh giá các thông số nitrate (NO3- tính theo N) và phosphate (PO43- tính theo P) thì tiếp tục được áp dụng ngưỡng giới hạn thông số nitrate, phosphate quy định tại QCVN 08-MT:2015/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, trừ các nhiệm vụ, dự án được điều chỉnh để áp dụng QCVN 08:2023/BTNMT.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ, dự án xử lý đất bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy tồn lưu đã được phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được áp dụng QCVN 54:2013/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BTNMT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, trừ các nhiệm vụ, dự án được điều chỉnh để áp dụng QCVN 03:2023/BTNMT.

Kể từ ngày 12/9/2023, có 7 thông tư sẽ hết hiệu lực thi hành, trừ các trường hợp nêu trên. Bao gồm: Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; Thông tư số 13/2012/TT-BTNMT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của Dioxin trong một số loại đất”; Thông tư số 43/2013/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; Thông tư số 67/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Cùng với đó, có 2 quy chuẩn hết hiệu lực thi hành, gồm QCVN 15:2008/BTNMT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; QCVN 05:2013/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Nguồn: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường