0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

Thi hành quy phạm pháp luật về lĩnh vực khí tượng thủy văn ban hành năm 2020

Thi hành quy phạm pháp luật về lĩnh vực khí tượng thủy văn ban hành năm 2020

Ngày 26/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2803/BTNMT-TCKTTV gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, về việc triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khí tượng thủy văn ban hành năm 2020.

Trạm quan trắc khí tượng thủy văn

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thuỷ văn, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020 (sau đây viết tắt là Nghị định số 48/2020/NĐ-CP); Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2020 (sau đây viết tắt là Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg), Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2020 (sau đây viết tắt là Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg).

Trong quá trình tổ chức triển khai, bên cạnh các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được quy định trong các văn bản nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2803/BTNMT-TCKTTV đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương một số nội dung trọng tâm cụ thể như sau:

 Đối với việc thực hiện Nghị định số 48/2020/NĐ-CP:

Tổng hợp, báo cáo về hiện trạng các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng và hoạt động quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn của các chủ công trình thuộc quyền quản lý:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 48/2020/NĐ-Cp, Điều 37 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn, đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

         Tổng hợp, rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục các công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 12 hằng năm (nội dung này có thể được lồng ghép trong báo cáo quy định tại Thông tư số 29/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chế độ báo định kỳ hằng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

         Tổng hợp hiện trạng các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý, gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 3 hằng năm.

         Tổ chức quản lý, kiểm tra theo thẩm quyền việc quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn của chủ các công trình thuộc phạm vi quản lý.

         Xây dựng, phê duyệt phương án cắm mốc giới, công khai mốc giới và bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

Theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 48/2020/NĐ-CP và Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn, các đơn vị trực tiếp quản lý các công trình khí tượng thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phải xây dựng phương án cắm mốc giới xác định hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia. Căn cứ quy định tại Điều 53 Luật Khí tượng thủy văn, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

         Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở, ngành, địa phương có liên quan phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn có trụ sở trên địa bàn trong việc xây dựng, trình phê duyệt phương án cắm mốc giới và công khai mốc giới hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn.

         Phối hợp bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia, ngăn chặn các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 48/2020/NĐ-CP.

         Quản lý hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia

Căn cứ quy định tại Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 48/2020/NĐ-CP; Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 và các điều từ Điều 14 đến Điều 21 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn, đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

         Tổ chức rà soát, lập danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong địa bàn, phạm vi quản lý.

         Thực hiện cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo thẩm quyền.

         Định kỳ tổng hợp tình hình cấp giấy phép và hoạt động của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường, trước ngày 15 tháng 12 hằng năm (nội dung này có thể lồng ghép trong báo cáo quy định tại Thông tư số 29/2019/TT-BTNMT nêu trên).

         Xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Thực hiện quy định tại Khoản 9, Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 48/2020/NĐ-CP; Điều 22, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29 'Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn, đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị có liên quan:

         Thu nhận thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn từ các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng thuộc phạm vi, địa bàn quản lý; xem xét, quyết định việc tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn.

         Xây dựng quy trình khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn; cung cấp thông tin, dữ liệu và xác nhận nguồn gốc của thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn từ các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng thuộc phạm vi, địa bàn quản lý.

         Gửi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn chuyên dùng thuộc phạm vi, địa bàn quản lý về cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

         Yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của địa phương trong quá trình thẩm định, thẩm tra, đánh giá chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn thực hiện đúng quy định về trách nhiệm thẩm định, thẩm tra nguồn gốc và việc sử dụng thông tin, dữ liệu theo nguyên tắc quy định của Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản dưới luật có liên quan.

Đối với việc thực hiện Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg

Thực hiện quy định tại Chương V của Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg, đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị có liên quan:

Định kỳ cung cấp cho Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường các thông tin tổng hợp về thiên tai, tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp độ rủi ro thiên tai. Thời gian cung cấp trước ngày 15 tháng 12 hằng năm (nội dung này có thể lồng ghép trong báo cáo quy định tại Thông tư số 29/2019/TT-BTNMT nêu trên).

Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân quản lý các hồ thủy lợi, các hồ thủy điện thực hiện quy định về cung cấp thông tin về hồ chứa theo quy định tại Điều 37 của Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg.

 Truyền phát kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai theo đúng quy định đảm bảo độ chính xác, tin cậy của bản tin do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Đối với việc thực hiện Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg

Thực hiện quy định tại Điều 5 Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg, đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị có liên quan:

Định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường (theo mẫu quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định) trước ngày 20 tháng 12 hằng năm;

Tổ chức xây dựng, ban hành quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí thuộc địa bàn quản lý chưa được quy định trong Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg.