0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

Tăng cường hoàn thiện bộ quy chuẩn đánh giá môi trường

 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực bảo vệ môi trường, cho đến nay Bộ TN&MT đã ban hành 48 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN), qua đó nhằm tăng cường kiểm soát việc phát thải cũng như kiểm soát chất lượng môi trường xung quanh.

 Hệ thống QCVN về môi trường là công cụ quản lý quan trọng, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của công tác bảo vệ môi trường trong những năm vừa qua.

 

Hiện nay, môi trường là vấn đề đang ngày càng được quan tâm

 

Tương tự như các nước trên thế giới và khu vực, QCVN về chất lượng môi trường được xây dựng nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn cho con người và môi trường. Các QCVN về chất thải được xây dựng căn cứ vào công nghệ thực tế tốt nhất hiện có, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với mức độ phát triển kinh tế - xã hội, trình độ công nghệ của đất nước và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Trong quá trình xây dựng các QCVN, cơ quan soạn thảo đều tiến hành tham khảo tiêu chuẩn môi trường của các nước trong khu vực và trên thế giới, các tổ chức quốc tế để đảm bảo tính hài hòa và thực hiện khảo sát đánh giá thực tế để khi ban hành việc áp dụng QCVN phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam.

Riêng về kiểm soát chất lượng không khí, hiện nay Bộ TN&MT đã ban hành 11 QCVN để kiểm soát khí thải cho các ngành công nghiệp và 02 QCVN quy định về chất lượng môi trường không khí xung quanh (QCVN 05:2013/QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 06:2009/QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh).

Các thông số cũng như ngưỡng quy định trong các QCVN đều đã được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá, tham khảo kinh nghiệm của các nước bạn trên thế giới kết hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam, đảm bảo mục tiêu cải thiện và bảo vệ môi trường.

Nhìn chung, các QCVN về môi trường hiện nay đã được xây dựng đảm bảo tính chặt chẽ, nghiêm ngặt, thậm chí một số ngưỡng quy định còn tiệm cận với quy định của các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu (EU).

Xây dựng và cải thiện bộ Quy chuẩn Việt Nam về bảo vệ môi trường

 

Trong quá trình áp dụng các QCVN, Bộ TN&MT thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận ý kiến phản hồi của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân để xem xét, điều chỉnh các QCVN cho phù hợp với thực tế áp dụng và mục tiêu bảo vệ môi trường theo từng thời kỳ, giai đoạn phát triển của đất nước. Đồng thời, thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện các bộ quy chuẩn để đánh giá, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực về bảo vệ môi trường.