0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động cho Công ty Cổ phần FOCOCEV Quảng Nam

Hoàn thành lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải cho Công ty Cổ phần FOCOCEV Quảng Nam và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Nam.

Các chỉ tiêu quan trắc:

- Nước thải: pH, nhiệt độ, TSS, COD, Ammonium, lưu lượng,..

Thời gian thực hiện: tháng 10/2023