0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

Cung cấp thiết bị thanh tra cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

Hoàn thành cung cấp Các thiết bị thanh tra chuyên ngành cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

Tên dự án: Mua sắm thiết bị kiểm tra phục vụ công tác thanh tra chuyên ngành

Thời gian thực hiện: 06/08/2019 đến 17/10/2019