0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

Cung cấp thiết bị cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

Hoàn thành cung cấp và lắp đặt thiết bị phân tích quan trắc môi trường cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

Tên dự án: Cung cấp lắp đặt thiết bị phân tích quan trắc môi trường

Thời gian thực hiện: 24/08/2017 đến 13/11/2017