0845566899 /0833466689 / 02463267889

quypv@vites.com.vn/ info@vites.com.vn

Cung cấp các thiết bị quan trắc phân tích môi trường cho phòng thí nghiệm của Trung tâm Tư vấn truyền thông Môi trường CECA.

Cung cấp các thiết bị quan trắc phân tích môi trường cho phòng thí nghiệm của Trung tâm Tư vấn truyền thông Môi trường CECA.