So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC

QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC
Hệ thống quan trắc nước ngầm tự động liên tục là một hệ thống gồm các thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được quy định chi tiết tại Thông tư 47/2017/TT-BTNMT nhằm thực hiện quy định về việc giám sát khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm một cách liên tục, tự động giúp chủ nguồn khai thác, cơ quan quản lý nhà nước giám sát chặt chẽ việc khai thác nguồn nước ngầm tại mọi thời điểm và có các biện pháp giải quyết, ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố (nếu có).
1. Các chỉ tiêu quan trắc:
- Mực nước ngầm
- Lưu lượng nước
- Nhiệt độ
- Các chỉ tiêu chất lượng nước như: Độ dẫn, TDS, độ mặn, pH/ORP, DO, độ đục....
2. Mô hình hệ thống


3. Phần mềm truyền dữ liệu
- Kết nối tới các sensor để hiển thị các giá trị đo lường.

- Phần mềm có chức năng ghi lại dữ liệu quan trắc, trạng thái trạm, tình trạng vượt ngưỡng các thông số đo.
- Phần mềm cho phép quan sát nhanh xu hướng thay đổi của các thông số đo thông qua đồ thị.
- Dữ liệu được lưu giữ đồng thời tại cơ sở dữ liệu và hai dạng file text (*.txt) (theo qui định) và file *.csv, truyền file *.txt đến các FTP server theo nhịp thời gian khai báo.
- Tên và cấu trúc file *.txt tuân theo qui định hiện hành của nhà nước Việt Nam. Cho phép xuất báo cáo theo nhiều định dạng thông dụng.
- Tích hợp phần mềm WebServer phục vụ các chức năng tra cứu nhanh số liệu đo và điều khiển thủ công thiết bị lấy mẫu. Cho phép người dùng có thể truy cập tới Datalogger tại trạm bằng địa chỉ IP tĩnh của trạm quan trắc từ máy tính hoặc điện thoại, máy tính bảng có kết nối Internet.
 
Hệ thống quan trắc nước ngầm tự động liên tục là một hệ thống gồm các thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật được quy định chi tiết tại Thông tư 47/2017/TT-BTNMT nhằm thực hiện quy định về việc giám sát khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm một cách liên tục, tự động giúp chủ nguồn khai thác, cơ quan quản lý nhà nước giám sát chặt chẽ việc khai thác nguồn nước ngầm tại mọi thời điểm và có các biện pháp giải quyết, ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố (nếu có).
1. Các chỉ tiêu quan trắc:
- Mực nước ngầm
- Lưu lượng nước
- Nhiệt độ
- Các chỉ tiêu chất lượng nước như: Độ dẫn, TDS, độ mặn, pH/ORP, DO, độ đục....
2. Mô hình hệ thống


3. Phần mềm truyền dữ liệu
- Kết nối tới các sensor để hiển thị các giá trị đo lường.

- Phần mềm có chức năng ghi lại dữ liệu quan trắc, trạng thái trạm, tình trạng vượt ngưỡng các thông số đo.
- Phần mềm cho phép quan sát nhanh xu hướng thay đổi của các thông số đo thông qua đồ thị.
- Dữ liệu được lưu giữ đồng thời tại cơ sở dữ liệu và hai dạng file text (*.txt) (theo qui định) và file *.csv, truyền file *.txt đến các FTP server theo nhịp thời gian khai báo.
- Tên và cấu trúc file *.txt tuân theo qui định hiện hành của nhà nước Việt Nam. Cho phép xuất báo cáo theo nhiều định dạng thông dụng.
- Tích hợp phần mềm WebServer phục vụ các chức năng tra cứu nhanh số liệu đo và điều khiển thủ công thiết bị lấy mẫu. Cho phép người dùng có thể truy cập tới Datalogger tại trạm bằng địa chỉ IP tĩnh của trạm quan trắc từ máy tính hoặc điện thoại, máy tính bảng có kết nối Internet.

 
Tags: