So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Sơn La: 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để

Ngày đăng : 15:55:50 26-05-2020
Sơn La: 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để
Tới nay, 32/32 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được xử lý triệt để, đạt 100%.

Theo thông tin từ Sở TN&MT Sơn La, mục tiêu tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100% đã hoàn thành từ năm 2019. Cụ thể, toàn tỉnh có 32 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, 2 cơ sở đã giải thể, dừng hoạt động; 11 trung tâm giáo dục lao động cấp huyện đã thực hiện rà soát, đưa ra khỏi danh mục (hiện đã giải thể). Đã bàn hành quyết định chứng nhận với 14 cơ sở; còn 5 cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường triệt để nhưng chưa được chứng nhận, gồm: Bệnh viện đa khoa các huyện Sông Mã, Yên Châu, Đa khoa Thảo nguyên, Bệnh viện Phong và Da liễu; Bãi rác bản Khoang, xã Chiềng Ngần, TP Sơn La.
100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được xử lý triệt để.
Để duy trì tỷ lệ này, năm 2020, Sở TN&MT đã tập trung đôn đốc 5 cơ sở hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để đề nghị chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để.
Đồng thời, thường xuyên rà soát, tăng cường thanh, kiểm tra, yêu cầu các cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để thực hiện nghiêm túc chế độ vận hành các công trình xử lý chất thải đã được đầu tư, đảm bảo xử lý nước thảikhí thảibụi thải và chất thải rắn được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.
Tăng cường kiểm tra, giám sát với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; xử lý chất thải phát sinh trong sản xuất, đảm bảo không phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý.
Cùng với đó, hiện nay, tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được thu gom trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt 66,5%. Dự kiến, đến hết năm 2020, phấn đấu chỉ tiêu này đạt 75%.
Hiện nay, tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được thu gom tại Sơn La đạt 66,5%.
Để thực hiện đạt mục tiêu trên, Phòng Quản lý Môi trường đã tham mưu cho Sở TN&MT thường xuyên thực hiện lồng ghép các nội dung tuyên truyền về thực hiện chỉ tiêu chất thải rắn khu vực nông thôn vào các chương trình kế hoạch tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường và các nội dung thực hiện nông thôn mới của Sở; đôn đốc UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền các nội dung hướng dẫn của Sở theo cuốn sổ tay Hướng dẫn phân loại thu gom và xử lý rác thải khu vực nông thôn.
Triển khai thực hiện các hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở TN&MT liên quan đến thu gom và xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn như: Quyết định 1932/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 về ban hành hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn 90/HD-STNMT ngày 11/4/2018 của Sở TN&MT về thực hiện một số tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM; Hướng dẫn 252/HD-STNMT ngày 14/9/2019 về kỹ thuật xây dựng hố rác di động…
 
Tags: