So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Phu kien may AAS

Phu kien may AAS
Đèn thay thế cho máy AAS của PerkinElmer
1. Đèn đơn nguyên tố
Đèn Cd, PerkinElmer

2. Đèn đa nguyên tố
Đèn đa nguyên tố Ag-Cr- Cu-Ni