So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

NGHIỆM THU BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRẠM QUAN TRÁC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

Ngày đăng : 20:08:45 30-06-2017
Dưới sự chứng kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình, nhà thầu đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống quan trắc khí thải tự động và truyền dữ liệu cho Nhà máy sản xuất Amôn Nitrat - Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO.
Hệ thống quan trắc gồm các thông số NH3, bụi, lưu lượng khí thỉa, nhiệt độ và truyền dữ liệu liên tục về Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình.
Tags: