So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải

Ngày đăng : 08:44:29 28-02-2020

Kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải

Nội dung dưới đây so sánh điều kiện đầu tư kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa.

Điều kiện đầu tư kinh doanh trước khi đơn giản hóa

Điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh, nhập khẩu chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải (sau đây viết tắt là chế phẩm sinh học) phải được cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học do Tổng cục Môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trường cấp theo quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP.

2. Chế phẩm sinh học đã được cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học nhưng có thay đổi về thành phần hoặc hàm lượng các hoạt chất trong chế phẩm sinh học làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý và tính an toàn đối với sức khỏe con người và sinh vật thì phải đăng ký cấp lại giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 60/2016/NĐ-CP.

Điều kiện đầu tư kinh doanh sau khi đơn giản hóa

Điều kiện kinh doanh chế phấm sinh học trong xử lý chất thải

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh, nhập khẩu chế phẩm sinh học trong xử lý chất thảỉ (sau đây viết tắt là chế phẩm sinh học) phải được cấp giấy chứng nhận lun hành chế phẩm sinh học do Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp theo quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ- CP.

2. Chế phẩm sinh học đã được cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học nhưng có thay đổi về thành phần hoặc hàm lượng các hoạt chất trong chế phẩm sinh học làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý và tính an toàn đối với sức khỏe con người và sinh vật thì phải đăng ký cấp lại giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 60/2016/NĐ-CP.

Văn bản quy định điều kiện đầu tư kinh doanh sau khi đơn giản hóa

- Điều 17 Nghị định số 60/2016/NĐ-CP.

Tags: