So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Hóa chất phân tích nồng độ Xyanua ( CN-)

Hóa chất phân tích nồng độ Xyanua ( CN-)
1 KCN
2 C7H7ClNNaO2S.3H2O
3 SnCl2.2H2O
4 Phenolphtalein
5 ZnSO4.7H2O
6 CdSO4.8H2O
7 CuSO4.5H2O
8 Cd(CH3COO)2.2H2O
9 Axit bacbituric (C4H4N2O3)
10 Pyridin (C5H5N)
11 Axit Sucxinic (C4H6O4)
12 AgNO3
13 KI
14 5 – (4 – Dimetylaminobenzyliden) rôdanin
15 Axeton
   
   
Xuất xứ: Trung Quốc
1 KCN
2 C7H7ClNNaO2S.3H2O
3 SnCl2.2H2O
4 Phenolphtalein
5 ZnSO4.7H2O
6 CdSO4.8H2O
7 CuSO4.5H2O
8 Cd(CH3COO)2.2H2O
9 Axit bacbituric (C4H4N2O3)
10 Pyridin (C5H5N)
11 Axit Sucxinic (C4H6O4)
12 AgNO3
13 KI
14 5 – (4 – Dimetylaminobenzyliden) rôdanin
15 Axeton