So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Hóa chất phân tích nồng độ tổng Nito (N)

Hóa chất phân tích nồng độ tổng Nito (N)
1 Al, dạng bột.
2 Cu dạng bột.
3 Zn, dạng bột.
4 Kali sunfat, (K2SO4)
5 Bromocresol xanh
6 Etanol
7 Glycin
8 Axit boric
9 Ống chuẩn HCl
10 Xanh metylen
11 KNO3
Xuất xứ: Trung Quốc
1 Al, dạng bột.
2 Cu dạng bột.
3 Zn, dạng bột.
4 Kali sunfat, (K2SO4)
5 Bromocresol xanh
6 Etanol
7 Glycin
8 Axit boric
9 Ống chuẩn HCl
10 Xanh metylen
11 KNO3