So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Hóa chất phân tích nồng độ Nitrit ( NO2-)

Hóa chất phân tích nồng độ Nitrit ( NO2-)
1 H3PO4
2 4 -aminobenzen sufonamid (NH2C6H4SO2NH2)
3 N (1 naphtyl) 1.2 diamonietan dihidroclorua (C10H7- NH-CH2-CH2-NH2- 2HCl)
4 NaNO2
5   HCl
6     KMnO4
Xuất xứ: Trung Quốc
vites.com.vn KMnO4
 
1 H3PO4
2 4 -aminobenzen sufonamid (NH2C6H4SO2NH2)
3 N (1 naphtyl) 1.2 diamonietan dihidroclorua (C10H7- NH-CH2-CH2-NH2- 2HCl)
4 NaNO2
5   HCl
6     KMnO4