So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Hóa chất phân tích nồng độ Nitrate ( NO3-)

Hóa chất phân tích nồng độ Nitrate ( NO3-)
1 CH3COOH
2 2,6 dimetyl phenol
3 Na2SO4
4   NaCl
5      axit amidosunfonic (NH2SO3H)
6      SnSO4
7        H2O2 (Hydroperoxyt)
8      4-Fluorophenol (FC6H4OH)
9      1,4 dioxacyclohexan (C4H8O2)
10    NaOH
11      Na2SO3
12    NaHSO4.H2O
13    KNO3
Xuất xứ: Trung Quốc
1 CH3COOH
2 2,6 dimetyl phenol
3 Na2SO4
4   NaCl
5   axit amidosunfonic (NH2SO3H)
6      SnSO4
7      H2O2 (Hydroperoxyt)
8      4-Fluorophenol (FC6H4OH)
9      1,4 dioxacyclohexan (C4H8O2)
10    NaOH
11      Na2SO3
12    NaHSO4.H2O
13    KNO3