So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Hóa chất phân tích nồng độ Amoni ( NH3)

Hóa chất phân tích nồng độ Amoni ( NH3)
1 KI
2 Na2CO3
3 Natri nitropruxit Na2 [Fe (CN)5] (NO)
4 H2SO4
5 NaCl
6 Iode
7 Axit salixllic [OH (C6H4) COOH];
8 Na2S2O3.5H2O
9 H2C2O4
10 Ca(OCl)2
11 H2O2
12 Hồ tinh bột
Xuất xứ: Trung Quốc
1 KI
2 Na2CO3
3 Natri nitropruxit Na2 [Fe (CN)5] (NO)
4 H2SO4
5 NaCl
6 Iode
7 Axit salixllic [OH (C6H4) COOH];
8 Na2S2O3.5H2O
9 H2C2O4
10 Ca(OCl)2
11 H2O2
12 Hồ tinh bột