So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Hóa chất phân tích COD

Hóa chất phân tích COD
1 K2Cr2O7
2 Ag2SO4 
3 H2SO4
4 Hg2SO4 
5 FeSO4.7H2O
6 Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O
7 Axit sulfamic
8 Kalihydro phtalat (HOOCC6H4COOK)
9 1,10 phenalthrolin monohydrat, 
Xuất xứ: Trung Quốc
K2Cr2O7
Ag2SO4
 3   H2SO4
Hg2SO4
 5  FeSO4.7H2O
Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O
Axit sulfamic
Kalihydro phtalat (HOOCC6H4COOK)
1,10 phenalthrolin monohydrat,