So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Hóa chất phân tích Amoni (N-NH4(+)) trong nước

Hóa chất phân tích Amoni (N-NH4(+)) trong nước
1   Natri salixylat (C7H6O3Na)
2  C6H5O7Na3.2H2O
3  {Fe(CN)5NO}Na2.2H2O
4   natri diclorosoxyanurat (C2N3O3Cl2Na.2H2O)
5 NH4Cl
6 Dung dịch chuẩn nitơ amôni
7 KOH
8 xanh bromothymol 
9     Etanol

Xuất xứ: Trung Quốc
1   Natri salixylat (C7H6O3Na)
2  C6H5O7Na3.2H2O
3  {Fe(CN)5NO}Na2.2H2O
4   natri diclorosoxyanurat (C2N3O3Cl2Na.2H2O)
5 NH4Cl
6 Dung dịch chuẩn nitơ amôni
7 KOH
8 xanh bromothymol 
      Etanol