So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Đẩy mạnh việc xây dựng văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường

Ngày đăng : 15:46:32 02-12-2019

Đẩy mạnh việc xây dựng văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường

Năm 2019, Tổng cục Môi trường tiếp tục tập trung xây dựng  văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ và bảo đảm chất lượng trình ban hành.

Trong năm 2019, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với các đơn vị hoàn thiện, ban hành 05 văn bản: (1) Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT; (2) Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; (3) Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước; (4) Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT ngày 08/3/2019 quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; (5) Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đặc biệt, Dự án sửa Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ để gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngày 10/4/2019, tại cuộc họp lần thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với đề xuất đưa Dự án luật này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2020. Bộ đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập, nhóm chuyên gia và ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Luật. Đã tổ chức Hội thảo tham vấn đối tác quốc tế về các định hướng chính sách lớn trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BVMT ngày 12/9/2019; đã xây dựng trang thông tin phục vụ việc xây dựng Luật. Hiện nay đang hoàn thiện dự thảo số 01 của dự án Luật. Ngày 06/11/2019, đã tổ chức cuộc họp với các Bộ, ngành về rà soát các luật có liên quan và rà soát tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về BVMT; các nhóm đã tổ chức các cuộc họp chuyên gia theo các chủ đề được phân công để xây dựng khung và nội dung quy định trong Luật; ngày 12/11/2019 báo cáo trực tiếp với Bộ trưởng Trần Hồng Hà về Dự thảo Luật sửa đổi.

Đối với Nghị định sửa đổi Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập; có Công văn xin ý kiến góp ý các Bộ, cơ quan ngang Bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đăng website Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ.  Ngày 29/10/2019, Bộ đã có Công văn gửi Bộ Tư pháp thẩm định Dự thảo; ngày 08/11/2019 Bộ Tư pháp họp Hội đồng thẩm định Nghị định. Hiện Tổng cục đang chỉnh sửa dự thảo Nghị định theo ý kiến tại cuộc họp thẩm định.

Ngoài ra, Tổng cục cũng đã tích cực phối hợp với các đơn vị hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định bổ sung, sửa đổi một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2019 về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước; Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại; Thông tư quy định về hướng dẫn thực hiện báo cáo về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen; Thông tư về điều tra, xác định, thẩm định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại;…

Triển khai rà soát, đề xuất kế hoạch sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và tiệm cận với các quy chuẩn quốc tế về môi trường. Ngày 30/8/2019, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 2211/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2019-2020. Ngày 12/11/2019, Tổng cục Môi trường đã ban hành Quyết định số 1460/QĐ-TCMT về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng nướcViệt Nam (VN_WQI).

Tags: