So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Cung cấp lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải cho Công ty TNHH MTV ĐTXD & Kỹ thuật Môi trường TRÍ LÂM

Ngày đăng : 10:55:38 05-11-2021
Hoàn thành lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải cho Công ty TNHH MTV ĐTXD & Kỹ thuật Môi trường TRÍ LÂM và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội.
Các chỉ tiêu quan trắc: pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni, lưu lượng đầu vào/ đầu ra....
Thời gian thực hiện: 
tháng 8/2021