So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Cung cấp lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải cho Khu liên hiệp và Xử lý rác thải Nam Sơn

Ngày đăng : 15:49:39 17-05-2021
Hoàn thành lắp đặt Hệ thống QTTĐ nước thải cho Khu Liên hiệp và Xử lý rác thải Nam Sơn, và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội.
Các chỉ tiêu quan trắc: pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni, lưu lượng đàu vào/ đầu ra....
Thời gian thực hiện: 
tháng 3/2021 
Tags: